škola
Office365 YouTube kanal OŠ Lotrščak Soundcloud OS Lotrscak Kontaktirajte nas
Lotrščak Hrvatski jezik Lotrščak English language

Vrednovanje u virtualnom okruženju

Dragi roditelji, dragi učenici!
Na temelju uputa Ministarstva znanosti i obrazovanja - Upute za vrednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu od 3. travnja 2020., učitelji Osnovne škole „Lotrščak“ su se 15. travnja 2020. na sjednici Učiteljskog vijeća dogovorili  sljedeće:
 
OPTEREĆENJE UČENIKA
 
·                Učitelji opterećenost učenika složenijim i drugim zadacima prate preko Microsoft Excel tablice na platformi Google Docs. Informacije iz tablice su dostupne samo učiteljima. Prije najave provjere znanja te složenijeg zadatka učitelj mora provjeriti je li učenik preopterećen. Učitelji razredne nastave najavu provjera i složenijih zadataka poslat će roditeljima na email poštujući dogovorenerokove najave. Učitelji predmetne nastave najavu provjera i složenijih zadataka objavit će učenicima u virtualnim učionicama poštujući dogovorene rokove najave. S ciljem uravnoteženosti dnevnog i tjednog opterećenja učenika, na temelju preporuka Ministarstva znanosti i obrazovanja Učiteljsko vijeće Osnovne škole „Lotrščak“ odlučuje da za vrijeme nastave na daljinu broj pisanih provjera, usmenih provjera i složenijih zadataka može biti:
1)    Jedna (1) usmena provjera dnevno uz prethodnu najavu od minimalno dva (2) dana.
2)    Jedan (1)  složeniji zadatak dnevno uz prethodnu najavu od minimalno dva (2) dana.
3)    Jedna (1)  pisana provjera dnevno s tim da ih može biti maksimalno tri (3) tjedno uz prethodnu najavu od sedam (7) dana.
4)    U danu kada učenik ima pisanu provjeru može imati i jedan (1) složeniji zadatak.
5)    U danu kada učenik ima usmenu provjeru može imati i jedan (1) složeniji zadatak (vrijedi i obrnuto).
 
SLOŽENIJI ZADACI
 
·                Složeniji zadaci poistovjećuju se s pisanom provjerom znanja samo ako je zadatak izrada plakata ili prezentacije, izrada kviza, sastavak koji ima opterećenje veće od jednog (1) sata učeničkog rada, projekt, pokusi s učeničkim opterećenjem od jednog (1) sata, istraživački rad, problemski zadatak, ili kritički prikaz.
 
ZAKLJUČNE OCJENE
 
·                Zaključna ocjena izraz je postignute razine učenikovih kompetencija ostvarenosti odgojno-obrazovnih ishoda u nastavnome predmetu i rezultat ukupnoga procesa vrednovanja tijekom nastavne godine, a izvodi se temeljem elemenata vrednovanja.
·                Kod zaključivanja ocjena na kraju nastavne godine uzimaju se u obzir:
1. Ocjene koje je učenik ostvario na temelju brojčanog vrednovanja do početka nastave na daljinu
2. Bilješke o radu učenika do početka nastave na daljinu
3. Ocjene koje je učenik ostvario na temelju brojčanog vrednovanja za vrijeme nastave na daljinu
4. Bilješke o radu učenika za vrijeme nastave na daljinu
·                Ako se za vrijeme nastavne godine 2019./2020. učenici, učitelji i drugi djelatnici vrate u školu tj. redovnu nastavu, po završetku nastave na daljinu, u obzir će se uzeti i:
1. Ocjene koje je učenik ostvario na temelju brojčanog vrednovanja nakon završetka nastave na daljinu, a sve do kraja nastavne godine.
2. Bilješke o radu učenika nakon završetka nastave na daljinu, a sve do kraja nastavne godine.
·                Na temelju sveukupnih bilješki o radu učenika učitelj na kraju nastavne godine donosi konačnu bilješku o radu i kompetencijama učenika koju unosi u eDnevnik na kraju nastavne godine, sukladno prethodno razrađenim kriterijima, a uzimajući u obzir sljedeće komponente (ishode):
a) izvršavanje postavljenih zadataka na nastavi i domaće zadaće
b) redovitost sudjelovanja na nastavi
c) marljivost, samostalnost i kreativnost u izvršavanju zadataka
·                Na temelju sveukupnih ocjena iz svih elemenata na kraju nastavne godine koje je učenik dobio sukladno prethodno razrađenim kriterijima učitelj donosi zaključnu ocjenu. Konačna ocjena ne mora biti aritmetička sredina svih ocjena tijekom nastavne godine.
·                Zaključna ocjena temelji se u jednakoj mjeri na postignutim razinama učenikovih kompetencija iskazanih formativnim vrednovanjem (bilješkama) i sumativnim vrednovanjem (ocjenama).
 
KRITERIJI VREDNOVANJA U VIRTUALNOM OKRUŽENJU
 
·                S ciljem transparentnosti i jednakosti donose se izmjene i dopune kriterija vrednovanja svih nastavnih predmeta i razredne nastave zbog vrednovanja u virtualnom okruženju. Izmjene i dopune kriterija vrednovanja svih nastavnih predmeta i razredne nastave donose se, nakon provedene rasprave,  na stručnim vijećima – aktivima dana 15. travnja 2020.
 
Svi učitelj predmetne nastave upoznat će učenike s načinom vrednovanja za svoj predmet u virtualnim učionicama.

Glazbena kultura - vrednovanje u virtualnom okruženju

Geografija - vrednovanje u virtualnom okruženju

Matematika, Informatika, Tehnička kultura, Fizika, Priroda, Kemija, Biologija - vrednovanje u virtualnom okruženju

Engleski jezik - vrednovanje u virtualnom okruženju

Vjeronauk - vrednovanje u virtualnom okruženju​

Tjelesna i zdravstvena kultura - vrednovanje u virtualnom okruženju

Razredna nastava (1., 2., 3. i 4. razred) - vrednovanje u virtualnom okruženju​

Njemački jezik - vrednovanje u virtualnom okruženju​

Povijest - vrednovanje u virtualnom okruženju​

Hrvatski jezik - vrednovanje u virtualnom okruženju​

Likovna kultura - vrednovanje u virtualnom okruženju
Ispiši stranicu