škola
Office365 YouTube kanal OŠ Lotrščak Soundcloud OS Lotrscak Kontaktirajte nas
Lotrščak Hrvatski jezik Lotrščak English language

OBRASCI

Ovdje možete pronaći potrebne obrasce.

IZBORNI PREDMETI
Učenik može prestati pohađati nastavu izbornog predmeta nakon pisanog zahtjeva roditelja učenika koji se mora dostaviti učiteljskom vijeću nakon završetka nastavne godine, a najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za sljedeću školsku godinu.
Roditelj djeteta osnovne škole u slučaju dugotrajnih zdravstvenih teškoća djeteta ili zbog drugih opravdanih razloga može podnijeti pisani zahtjev za prestanak pohađanja izbornog predmeta i tijekom nastavne godine.
U iznimnim situacijama, za učenike koji ne pohađaju izborni predmet od prve godine učenja, roditelji mogu podnijeti zahtjev za upis na izborni predmet Učiteljskom vijeću. O opravdanosti zahtjeva i mogućnosti naknadnog upisa učenika na izborni predmet odlučit će Učiteljsko Vijeće.

Zahtjev za ispis s izbornog predmeta

Zahtjev za upis izbornog premeta 

Napomena: Zahtjevi se mogu predati u tajništvo škole ili putem emaila.

PREISPITIVANJE OCJENE VLADANJA
Roditelj koji nije zadovoljan ocjenom iz vladanja može u roku od dva dana od završetka nastavne godine podnijeti zahtjev učiteljskom radi preispitivanja ocjene. Odluka o ocjeni iz vladanja učiteljskog vijeća je konačna.

Zahtjev za preispitivanje ocjene vladanja - OŠ Lotrščak

POLAGANJE ISPITA PRED POVJERENSTVOM
Roditelj koji nije zadovoljan zaključenom ocjenom iz pojedinog nastavnog predmeta ima pravo u roku od dva dana od završetka nastavne godine podnijeti zahtjev učiteljskom vijeću radi polaganja ispita pred povjerenstvom. Polaganje ispita provodi se u roku od dva dana od dana podnošenja zahtjeva.

Zahtjev za polaganjem ispita pred povjerenstvom - OŠ Lotrščak

UPIS I ISPIS IZ ŠKOLE
Nakon predane Zamolbe za ispis, škola će ovjeriti i roditeljima poslati potpisanu Ispisnicu.

Zamolba za ispis iz škole

Ispisnica

Upisnica u osnovnu školu

Napomena: dokumenti se predaju u tajništvo škole ili se šalju putem pošte.

OSLOBOĐENJE NASTAVE TZK
Protokol za oslobođenjem od pohađanja nastave Tjelesne i zdravstvene kulture pročitajte u dokumentu.

Postupak oslobađanja nastave TZK

 
POTVRDE O ŠKOLOVANJU
Zahtjev za izdavanjem potvrde o školovanju potrebno je predati u tajništvo ili putem emaila.

Zahtjev za izdavanjem potvrde o školovanju

OPRAVDAVANJE SATI
Izostanak s nastave, u slučaju pravodobnog zahtjeva roditelja, može odobriti:
– učitelj za izostanak tijekom nastavnoga dana,
– razrednik za izostanak do tri (pojedinačna ili uzastopna) radna dana,
– ravnatelj za izostanak do sedam (uzastopnih) radnih dana,
– učiteljsko za izostanak do petnaest (uzastopnih) radnih dana.
Roditelj može, više puta godišnje, opravdati izostanak svoga djeteta u trajanju do tri radna dana, a za koje nije pravodobno podnesen zahtjev za odobrenjem.
Opravdanost izostanka s nastave zbog zdravstvenih razloga u trajanju duljem od tri radna dana uzastopno dokazuje se liječničkom potvrdom.
Opću ispričnicu koristite za opravdanje izostanaka do 3 dana u slučaju kad ne možete dobiti odgovarajuću ispričnicu (liječničku ili drugu propisanu Pravilnikom o izmjeni Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera)
Zahtjeve predajete kako bi dobili dozvolu ravnatelja ili Učiteljskog vijeća za opravdanje izostanaka za koje ne možete dobiti odgovarajuću ispričnicu (liječničku ili drugu propisanu Pravilnikom o izmjeni Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera).

Ispričnica - opća, do 3 dana

Zahtjev za opravdanje izostanaka s nastave do 7 dana

Zahtjev za opravdanje izostanaka s nastave do 15 dana

Napomena: Zahtjeve možete predati u tajništvo ili poslati putem emaila. Opću ispričnicu predajete na način koji je razrednik odredio.


IZDAVANJE DUPLIKATA ILI PRIJEPISA SVJEDODŽBE
Zahtjev se podnosi osobno u tajništvu OŠ Lotrščak. Osobnu iskaznicu podnositelja zahtjeva je potrebno dati na uvid.
Na temelju tarifnog broja 52. točka 10. stavak 6. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi naplaćuje se upravna pristojba u iznosu od 70,00 kuna.
Ukoliko podnositelj zahtjeva ima status redovitog učenika škole, oslobođen je plaćanja upravne pristojbe temeljem članka 9. stavak 2. točka 21. Zakona o upravnim pristojbama
Ukoliko je podnositelj zahtjeva nezaposlena osoba koja se javlja na natječaj za zapošljavanje, oslobođena je plaćanja upravne pristojbe temeljem članka 9. stavak 2. točka 23. Zakona o upravnim pristojbama
Osobe koje nisu u mogućnosti osobno zatražiti ili  doći  po duplikat/prijepis svjedodžbe trebaju osobi koja će podići duplikat/prijepis dati ovjerenu punomoć.
Sukladno Zakonu o općem upravnom postupku, duplikat se izdaje najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.
 
Zahtjev za izdavanjem duplikata svjedodžbe

Zahtjev za oslobađanjem plaćanje pristojbe

 
PREHRANA I PRODUŽENI BORAVAK
Roditelji će pri upisu u školi potpisati ugovore o produženom boravku za svaku školsku godinu (razredna nastava) te ugovor o prehrani za cijelo osnovnoškolsko obrazovanje. Iste je moguće otkazati u potpunosti ili djelomično.

Zahtjev za otkazivanjem produženog boravka u školi

Zahtjev za otkazivanjem prehrane u školi  
Ispiši stranicu